Уведомление за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, прочетете настоящата Политика за защита на личните данни, която е свързана с Условията за ползване на уеб-сайта www.antre.eu, и е съставена съгласно изискванията на Вътрешните правила на администратора за прилагане на мерки за защита на личните данни в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/79 за защита на личните данни и приложимото национално законодателство.

В случай че не сте съгласни с настоящата Политика за защита на личните данни, ние не бихме били в състояние да Ви предоставим нашите услуги.

Информация за Администратора на лични данни:

Агенция за недвижими имоти „ANTRE” и уеб-сайтът www.antre.eu са собственост на търговско дружество „АНТРЕ НИ“ ЕООД, с ЕИК: 205321097, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Банат 28, представлявано от управител ЦВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ ХРИСТОВ,  представляващо  Администратор  на  лични  данни  /тук  по-долу  наричанo  за краткост „Администратор на лични данни“ или “ANTRE”/ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/79  за  защита  на  личните  данни.  Основният  предмет  на  търговска  дейност  на Администратора на лични данни е посредничество и съдействие при сключване на сделки с  недвижими  имоти,  като  със  цел  осъществяване  на  дейността  си  ANTRE  събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица чрез уеб-сайта www.antre.eu, в офисите на ANTRE или чрез свои служители.

Адресът за кореспонденция на Администратора на лични данни е в гр. София, ул. „Костенски водопад“ №8Б.

Лице за контакт на ANTRE по въпроси, свързани с личните данни: Боряна Петрова, телефон за връзка: 02/999 75 88, e-mail: office@antre.eu /В полето Subject следва да се посочи GDPR/Лични данни/, както и през формата за контакт на уеб > сайта www.antre.eu.

I. Какви категории Ваши лични данни получава и обработва ANTRE?

ANTRE събира и обработва Ваши лични данни, за да може да предостави услугите, извършването на които са възложени на ANTRE от Вас, в качеството на клиенти, потребители на уеб-сайта www.antre.eu, кандидатстващи за работни места и др. Първоначалният контакт с ANTRE се осъществява чрез посочените на уеб-сайта телефонен номер и имейл-адрес, служебните телефонни номера и имейл-адреси на служители на ANTRE, лично, в офисите на ANTRE, както и чрез формата за контакт на уеб-сайта www.antre.eu.

При осъществяване на първоначален контакт с ANTRE, данните, които събираме от Вас, са: имена, имейл-адрес, телефонен номер, данни относно недвижим имот – параметри на търсене и предлагане, адрес, площ, месечна наемна цена, продажна цена и др.

В процеса по подготовка, посредничество и сключване на сделка с предмет недвижим имот, данните, които събираме от Вас, са: три имена, имейл-адрес, телефонен номер, ЕГН, номер и дата на издаване на документ за самоличност, постоянен адрес, характеристики на недвижимия имот.

При кандидатстване за работа, данните, които събираме са: имена, телефонен номер, имейл-адрес, данни по автобиография.

На уеб-сайта ни www.antre.eu използваме "бисквитки" (cookies), съгласно утвърдена Cookies политика, с която можете да се запознаете тук, както и съгласно Условия за ползване на уеб-сайта, с които можете да се запознаете тук.

II. За какви цели ANTRE използва събраните лични данни и на какви правни основания?

ANTRE събира и обработва лични данни единствено по повод осъществяваната търговска дейност и в изпълнение на следните цели:

За комуникация с клиенти на ANTRE чрез имейл и телефон относно изпълнението на предлаганите от ANTRE услуги.

За предоставяне на търсената от клиентите на ANTRE информация относно недвижими имоти.

За извършване на огледи и проучване на статуса на недвижими имоти.

За подготовката и сключването на сделки с предмет недвижими имоти, във връзка с основната търговска дейност на ANTRE: посредничество и съдействие при сключване на сделки с недвижими имоти.

В зависимост от целта, за която се използват данните, правното основание за събиране и обработване на Ваши лични данни, може да бъде едно или няколко от изброените:

Изпълнение на договор: за предоставяне на услугите, предлагани от ANTRE, или за предприемане на стъпки по искане на клиент за подготовката и сключването на сделка с предмет недвижим имот.

Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури);

Законосъобразен интерес на ANTRE в качеството на Администратор на лични данни, който може да бъде: осигуряване на правилното функциониране на уеб- сайта www.antre.eu, подобряване на услугите, предоставяни от ANTRE и наличните бизнес-процеси.

Съгласие на субектите на данни, дадено по информиран и доброволен начин.

III. Кои категории получатели могат да получат достъп до лични данни?

Личните данни, предоставени на ANTRE, могат да бъдат обработвани от името на ANTRE   от   трети   лица,   представляващи   по   смисъла   на   Регламент   (ЕС)   2016/679 обработващи лични данни. За целта ANTRE може да предостави извършването на услуги, които  изискват  обработка  на Вашите  лични данни,  на доставчици на  IT услуги,  хостинг услуги, поддържане на наши бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат лични данни, Google analytics и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, за изпълнение на задължения по трудови или граждански договори, пощенски услуги и доставки, счетоводни и правни консултанти, за спазване от страна на ANTRE на законови задължения, за предотвратяване на измами или защита на законови интереси.

ANTRE се задължава да не предлага, продава, преотстъпва или предоставя Вашите лични данни по друг освен изброените в настоящата Политика начини.

IV. За какъв срок ANTRE пази Вашите лични данни?

ANTRE съхранява Ваши лични данни, само доколкото това е необходимо, след което данните биват изтривани от системата или унищожавани по друг подходящ начин, така че субектът на данните да не може да бъде идентифициран по тях.

В съответствие с принципа за „ограничаване на съхранението“ ANTRE съхранява Вашите лични данни в минималните законово определени срокове:

Данни при осъществен първоначален контакт с ANTRE – имена, имейл-адрес, телефонен номер – до приключване на взаимоотношенията със съответния клиент, установени във връзка с осъществяваната от ANTRE търговска дейност, но не повече от 1 (една) година.

Автобиографии и свързани документи на кандидатстващи за работа в ANTRE – до 1 (един) месец след предоставянето им.

Лични данни, предоставени във връзка със сключените със съдействието на ANTRE договори, се съхраняват за срок до 6 (шест) месеца.

ANTRE може да запази някои Ваши лични данни с цел спазване определени законови или административни ангажименти и задължения, както и за данъчни и счетоводни цели.

ANTRE запазва правото си да извършва промени в посочените срокове при изменения на изискванията, заложени в действащото национално и европейско законодателство.

V. Какви са правата на субектите на данни?

Субектите на лични данни, предоставени на ANTRE, имат следните права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679:

Право на достъп до личните данни, включително получаване на копие от тях. Това право може да бъде упражнено, като се изпрати заявление за достъп до информация по имейл или се попълни формуляр на място в офиса на ANTRE.

Право да бъдат коригирани неточности или непълноти в личните данни, като се изпрати заявление по имейл или се попълни формуляр на място в офиса на ANTRE.

Право на  изтриване ("право да бъдеш забравен“) на личните данни, като     се изпрати заявление по имейл или се попълни формуляр на място в офиса на ANTRE.

Право на ограничаване на обработването, като се изпрати заявление по имейл или се попълни формуляр на място в офиса на ANTRE. 

Право на преносимост на данните, като се изпрати заявление по имейл или се попълни формуляр на място в офиса на ANTRE.

Право на възражение срещу обработката на данни, като се изпрати заявление по имейл или се попълни формуляр на място в офиса на ANTRE.

След постъпване на заявление, ANTRE разглежда искането на субекта на личните данни, като в случай че то е основателно, същото бива уважено. При наличие на законови основания за продължаване на обработването и съхранението на лични данни от страна на ANTRE, субектът на данните бива информиран за това по подходящ начин.

ANTRE си запазва правото да поиска доказателство за самоличността на лицето, отправящо запитване относно лични данни.

Даване на съгласие и оттегляне на съгласие

ANTRE може да поиска съгласие от субектите на данни, за да може да обработва лични данни за една или повече от посочените в настоящата Политика цели. Съгласието трябва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните същите да бъдат предоставени на администратора на лични данни.

Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време по начина, по който е било дадено. Съгласието може да бъде оттеглено, като за целта субектът на данните изпраща имейл на office@antre.eu (Subject: GDPR/Лични данни) или попълни формуляр на място в офиса на ANTRE.

VI. Как ANTRE защитава Вашите лични данни?

ANTRE прилага строги процедури и мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп и за да гарантира поверителност на съхраняваните лични данни.

За осъществяване на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта www.antre.eu и сървърите на ANTRE се използват SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web-базираните информационни системи, работещи с този протокол, имат URL с префикс "https:", вместо "http:". Това е протокол, който защитава информацията, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

Когато е възможно, ANTRE прилага псевдонимизация при обработването на лични данни. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Наред с гореизброените, ANTRE предприема и следните мерки за сигурност на личните данни: в редките случаи, когато се събират лични данни от документи на хартиен носител, същите биват съхранявани в заключени шкафове в помещения в офисите на ANTRE, като само упълномощени лица имат достъп до тях. До посочените помещения в офисите на ANTRE достъпът е ограничен и е предоставен само на оторизирани за целта лица.

Достъпът до информационните системи на Дружеството се извършва чрез уникални потребителски акаунти и пароли за всеки един служител на ANTRE. Служителите на ANTRE преминават през обучение за спазване на правилата за конфиденциалност, като по отношение на тях действа забрана за споделяне на лични данни с неоторизирани за това лица.

VII. Как можете да осъществите контакт с ANTRE или да подадете жалба до надзорния орган?

При наличие на въпроси относно начина, по който ANTRE обработва Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на office@antre.eu (Subject: GDPR/Лични данни) или да ползвате формата ни за контакт на уеб-сайта www.antre.eu, като в темата на съобщението следва да бъде посочено GDPR/Лични данни.

В случай че изразявате несъгласие с начина, по който ANTRE събира и обработва Ваши данни, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, отговарящ за защитата на лични данни - Комисия за защита на личните данни с координати: адрес:  гр. София,   п.к.   1592,   бул.   „Проф.   Цветан   Лазаров”   №   2,   факс:   02/915   3525,   ел.поща: kzld@cpdp.bg.

ANTRE си запазва правото да извършва промени и корекции в настоящата Политика за защита на личните данни в случай на изменение на Вътрешните правила по прилагане на мерки за защита на лични данни на администратора на лични данни, националното и европейско законодателство в областта на защитата на лични данни, като за целта ANTRE се задължава да публикува своевременно актуализираната версия на документа.